Vår Miljö


Att förbinda sig till vetenskapsbaserade mål

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan och förbättrar ständigt vår miljöledning och miljöprestanda. Våra miljöprestanda insatser bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) 12 och 13. År 2022 åtog vi oss att sätta vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskningar, och gick därmed med ledande företag runt om i världen för att sätta mål i linje med vad klimatvetenskapen anser vara nödvändigt för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Vi har undersökt våra Scope 3-utsläpp och har identifierat utsläppskällor som behöver läggas till i vår växthus gas redovisning. Vi är medvetna om den betydande inverkan detta kommer att få eftersom det kan förväntas att våra fulla Scope 3-utsläpp kommer att täcka mer än 90 % av våra totala utsläpp. Vi utvecklar våra utsläppsminskningsmål och kommer att lämna in dem till The Science-Based Targets initiative (SBTi) för validering 2023.

Vår Verksamhet

Vi är koldioxidneutrala för scope 1 och 2, och utvalda scope 3-utsläpp, och arbetar aktivt mot Net Zero-verksamhet.

Össurs strategi för koldioxidneutral verksamhet är att:

  • Minska utsläppen genom att förbättra energieffektiviteten och köpa el från förnybara energikällor.
  • Kompensera återstående utsläpp genom att stödja certifierade utsläppsminskningsprojekt enligt högsta marknadsstandard

Våra Produkter

Vi minskar miljöpåverkan från våra produkter och tjänster.

Ansvarsfull miljöledning gäller inte bara tillverkning och logistik utan även vad företag lägger ut på marknaden i form av produkter och tjänster. Under en produktutvecklingsfas tas flera beslut som kan påverka företagets miljöpåverkan såsom val av råmaterial, tillverkningsmetoder, uppbyggnad av försörjningskedjan och val av förpackningsmetoder och material. Inom Össurs FoU-avdelning syftar projektet Environmentally Sustainable Solution till att minska miljöpåverkan från Össurs produkter och förpackningar. Detta återspeglar företagets åtagande att bidra till FN:s hållbarhetsmål 12 om ansvarsfull konsumtion och produktion.

Vår Leveranskedja

Vi samarbetar med våra nyckelleverantörer för att minska deras miljöpåverkan.

Vi är medvetna om att majoriteten av våra utsläpp kommer från vår leveranskedja och har fokuserat våra ansträngningar på att kartlägga våra Scope 3-utsläppskällor för att fastställa en baslinje. Under 2022 gjordes preliminära beräkningar av utsläppen från inköpta råvaror, vilket ger nödvändig inblick i vårt pågående arbete med att sätta vetenskapligt baserade mål. Under 2023 kommer vi att etablera ett Össur Supplier Sustainability-program med syfte att minska utsläppen från vår leverantörskedja.