Össur Nordic

  • har åtagit sig att arbeta i enlighet med tillämpliga lagar, fördordningar och krav.
  • strävar efter att bevara miljön och förebygga föroreningar.
  • betonar vikten av ständiga förbättringar där miljöpåverkan är i fokus.
  • inser hur vår verksamhet kan påverka miljön.

Viktigaste fokusområden:

  • Vi undviker, i högsta möjliga mån, avfall i vår verksamhet
  • Vi förebygger föroreningar av miljön, genom att undvika, minska eller kontrollera våra avfall
  • Vi tar miljöfrågor i beaktande vid val av material och leverantörer
  • Vi fokuserar på ständiga förbättringar genom att sätta upp årliga miljömål

Engagemang vi krävar av alla anställda

Det är avgörande att alla anställda inom Össur är informerade om våra mål och också dedikerade att upprätthålla vår miljöpolicy. Intern kommunikation och utbildning kommer därför att utgöra en viktig del av vår verksamhet

Össur Nordic är sedan 2012 certifierade med ISO 14001

Denna standard specificerar kraven på ett miljöledningssystem som en organisation kan använda för att förbättra sin miljöprestanda. Denna standard är avsedd att användas av organisationer som vill hantera sitt miljöansvar systematiskt, på sätt som bidrar till den miljömässiga dimensionen av hållbarhet.