Ingen situation är den andra lik, och behovet av amputation är specifikt för varje person. Men ingen amputerad behöver känna sig ensam. Miljoner människor över hela världen har behövt amputera någon extremitet.

% occurrence of upper limb absence

En amputation av en övre extremitet (arm) kan göras på olika nivåer: från partiella handamputationer till fullständig amputation av hela armen. Den exakta amputationsnivån definieras utifrån anatomin, med attributet ”trans-” om amputationen sker genom ben och ”disartikulation” om den sker genom en led. Amputation av ett finger eller en del av ett finger kategoriseras som en ”mindre” amputation. Mindre amputationer av övre extremiteter är uppskattningsvis fem gånger vanligare än större amputationer, men mindre amputationer tas ofta inte med i protesstatistiken eftersom individen kan behålla en god funktionsnivå i handen och inte behöver remitteras till protesbedömning. Diagrammet visar hur vanliga olika typer av amputationer av övre extremiteter är.

Amputation av övre extremiteter beror främst på trauma, som står för över 75 %, och dysvaskulära orsaker står för ytterligare 20 %. Cirka 25 000 nya amputationer äger rum världen över varje år, och även om antalet varierar från plats till plats är amputationsfrekvensen stabil i varje världsdel.

Patienter som amputerat en övre extremitet är ofta yngre än de som amputerat en nedre extremitet: 66 % av de nyremitterade är under 55 år. Detta överensstämmer med att majoriteten av dessa görs på grund av kongenitala tillstånd eller trauma, snarare än kärlsjukdomar.

Amputation av en övre extremitet ska betraktas som en rekonstruktiv process för att återskapa anatomin eller återställa kroppsdelens funktion till det normala. I de flesta fall amputeras en del av extremiteten snarare än hela. Kirurgens mål är att minska smärta och obehag och se till att patienten får en så bra stump som möjligt så att en lämplig protes kan provas ut. Trots stora framsteg inom den tillgängliga tekniken kan de mänskliga extremiteternas komplexa rörelser, fingerfärdighet, känslighet och funktionalitet ännu inte helt och hållet återskapas med hjälp av en protes.

Oavsett vilken diagnos patienten har strävar det multidisciplinära teamet (MDT) efter att en amputation ska leda till en stabil, fungerande extremitet, och minsta möjliga efterföljande smärta. De jobbar tillsammans för bästa möjliga resultat för patienten och hens önskemål och behov.

Ditt team på sjukhuset

Du får hjälp av ett multidisciplinärt team bestående av kirurger, ortopedingenjörer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter med erfarenhet av den berörda extremiteten. Ett team som inger tillit och förtroende är den bästa utgångspunkten för att snabbt komma tillbaka till ett rörligt, aktivt liv med hög livskvalitet.

Medicinskt team – läkare och sjuksköterskor

Såvida inte amputationen beror på en olycka eller är en akut operation ansvarar det medicinska teamet för att patienten har fått information om den planerade operationen och vad som händer efter den. Var inte rädd för att ställa alla frågor du har, och fråga igen om du inte känner att du har fått tillräckliga svar. Det kan vara bra att ha med sig en lista med förberedda frågor. Vårdteamet är viktiga kontaktpersoner under en sjukhusvistelse. De kan ge svar och information om sårvård, stumpvård och andra frågor som kan uppkomma.

Fysioterapeuter

Före amputationen bör patienten få träffa en fysioterapeut om det är möjligt.

Särskilt utformade övningar är bra som förberedelse inför de situationer som kommer att uppstå efter amputationen, t.ex. förflyttning från säng till rullstol och balansövningar.

Arbetsterapeuter

Lösningar för rehabilitering och protes kommer att presenteras för patienten och anhöriga tidigt i processen. Det är viktigt att inleda den här insatsen i ett tidigt skede för att minska osäkerhet och rädsla, hantera förväntningar, erbjuda stöd och se till att patienten och hens anhöriga involveras i rehabiliteringsvården. Muskler som senare kommer att användas för att kontrollera protesen kan tränas upp redan på det här stadiet. Teamet kommer också att prata om patientens personliga behov och önskemål inför livet med en protes.

Ortopedingenjörer

En ortopedingenjör ska involveras på ett tidigt stadium. Ortopedingenjören diskuterar med patienten, läkare och fysio-/arbetsterapeuter om vilken protes eller vilka proteskomponenter som är bäst ur ett medicinskt perspektiv och uppfyller patientens behov. Ortopedingenjören är en viktig följeslagare på vägen tillbaka till rörlighet och självständighet, eftersom hen ansvarar för alla aspekter av protesvården. Därför är det särskilt viktigt att ha ett förhållande som bygger på förtroende.

Psykologer

Många som genomgår en amputation kan känna sig ensamma eller till och med isolerade efteråt, även om det inte egentligen är så. Om du börjar känna så är det viktigt att söka hjälp. Prata med en psykolog. Att prata med någon inom psykiatrin kan lindra oro och rädslor, och kan hjälpa till att förebygga eller behandla symtom på depression. Att söka hjälp för psykisk ohälsa är ingen svaghet och inget man behöver skämmas för. Det stöd du får kan vara till nytta inte bara för patienten utan även för vänner och familj, vilket kan stärka och hjälpa alla inblandade.

Dessutom kan många känna sig hjälpta av att diskutera kommande förändringar, oro och farhågor med andra amputerade. Människor som har upplevt en liknande situation kan relatera till de problem som tas upp och kan ofta ge bra tips och råd.