Algemene voorwaarden van verkoop, handel, levering en betaling van Össur Europe BV

Wanneer u een bestelling plaatst op de Össur Webshop, accepteert u de algemene voorwaarden.

I. Toepassingsgebied

Leveringen worden uitgevoerd op grond van de volgende voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden"). Eventuele afwijkende afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

II. Vergoeding

De in de offerte van de opdrachtnemer genoemde prijzen zijn geldig voor zover de opdrachtgegevens waarop de offerte gebaseerd is, ongewijzigd blijven.

De prijzen van de opdrachtnemer zijn inclusief BTW. De prijzen van de opdrachtnemer zijn exclusief transport en verzekering, en exclusief verpakking, vracht, porto en andere verzendkosten.

Latere wijzigingen op aanwijzing van opdrachtgever worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.      

III. Levering

De opdrachtnemer zal de nodige zorg betrachten bij het verzorgen van verzendingen ten behoeve van opdrachtgever. Elke aansprakelijkheid is echter beperkt tot opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. De goederen worden verzekerd en verzonden op basis van CIP (Incoterms versie 2010).

Levertermijnen gelden alleen indien deze uitdrukkelijk zijn bevestigd door de opdrachtnemer. Indien het desbetreffende contract schriftelijk wordt vastgelegd, dient bevestiging van de levertermijn ook schriftelijk plaats te vinden.

Indien de opdrachtnemer tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen, wordt de opdrachtnemer een passende termijn gegund om alsnog te presteren. Indien die nadere termijn zonder succes is verstreken, mag opdrachtgever zich uit het desbetreffende contract terugtrekken. Vergoeding van de schade als gevolg van vertraging is beperkt tot maximaal het bedrag van de bestellingwaarde (bijdrage uitsluitend groothandel en materialen).

Operationele storingen – zowel in de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtnemer als in die van een van haar leveranciers –, in het bijzonder stakingen, uitsluitingen, oorlog, oproer, alsmede andere gevallen van overmacht, geven geen recht op beëindiging van de contractuele relatie. Het voorgaande laat onverlet de beginselen omtrent gevallen waarbij een contractspartij wordt ontheven van haar verplichting te presteren als het doel van die prestatie niet langer aanwezig is.

Het eigendom van de geleverde goederen gaat over van de opdrachtnemer op opdrachtgever nadat alle door op­drachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

IV. Reclameringen

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor inspectie van de afgeleverde goederen om zich ervan te verzekeren dat deze in overeenstemming zijn met het desbetreffende contract.

Eventuele reclames dienen binnen één week na ontvangst van de goederen te worden ingediend. Reclames omtrent verborgen gebreken die niet bij onmiddellijk onderzoek kunnen worden vastgesteld, dienen door de opdrachtnemer te worden ontvangen binnen zes maanden na ontvangst van de goederen. Reclames moeten schriftelijk worden ingediend.

In geval van terechte reclames kan de opdrachtnemer, naar eigen keuze, met uitsluiting van andere vorderingen, besluiten het gebrek te herstellen of een vervangende levering te verzorgen, tot maximaal het bedrag van de bestelling, tenzij een gegarandeerde eigenschap ontbreekt of het gebrek is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Hetzelfde geldt voor gegronde reclames met betrekking tot een hersteld gebrek of een vervangende levering. In geval van vertraagde of onsuccesvolle reparatie of vervanging mag opdrachtgever zich echter uit het desbetreffende contract terugtrekken. Aansprakelijkheid voor gevolgschade veroorzaakt door gebreken is uitgesloten, behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.

Gebreken die betrekking hebben op een deel van de geleverde goederen geven geen recht op reclame met betrekking tot de gehele levering, tenzij die deellevering nutteloos zou zijn en het belang van opdrachtgever in het geheel niet zou dienen.

Met betrekking tot afwijkingen in kwaliteit van de gebruikte materialen is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de door de opdrachtnemer zelf jegens haar desbetreffende leveranciers ingestelde vorderingen. In dat geval is de opdrachtnemer gekweten van haar aansprakelijkheid door cessie van haar vorderingen jegens die leveranciers aan opdrachtgever. De opdrachtnemer is echter aansprakelijk als garant voor zover er geen sprake is van dergelijke vorderingen jegens leveranciers als gevolg van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of die vorderingen niet door opdrachtgever kunnen worden gehandhaafd.

V. Auteursrecht

De opdrachtnemer is bij uitsluiting verantwoordelijk in geval van inbreuk op rechten, in het bijzonder auteursrechten, van derden als gevolg van uitvoering van haar bestelling, Opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren tegen alle vorderingen van derden als gevolg van een dergelijke inbreuk op een recht.

VI. Verwijzing

De opdrachtnemer mag, op passende wijze en met toestemming van opdrachtgever (welke toestemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden of vertraagd), in/op de geleverde goederen naar de opdrachtnemer verwijzen. Opdrachtgever mag uitsluitend weigeren die toestemming te verlenen indien opdrachtgever een zwaarwegend belang heeft.

VII. Plaats van uitvoering, bevoegde rechter, geldigheid

De plaats van uitvoering voor alle vorderingen en juridische geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de contractuele relatie, met inbegrip van procedures op basis van een wissel en procedures die beperkt zijn tot documentair bewijs is de plaats waar de opdrachtnemer is gevestigd en de rechter in het desbetreffende arrondissement is bevoegd om van al dergelijke vorderingen en geschillen kennis te nemen. Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen in een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepaling van de Overeenkomst.

VIII. Deelbaarheid

Indien een of meer bepalingen nietig zijn, laat dat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen, in welk geval de nietige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die zo veel mogelijk het economisch doel van de nietige bepaling benadert.

IX. Nietigheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Disclaimer

Deze site is alleen een bron van algemene informatie en producten. Het bedrijf raadt ten zeerste aan om, voordat u enige vorm van zelfbehandeling onderneemt, professioneel advies in te winnen. Geen van de inhoud van deze site of producten of enige andere dienst die via deze site wordt aangeboden, mag worden gebruikt als alternatief voor professionele medische diagnoses of professionele medische behandeling. Het bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig letsel of verlies dat ontstaat als gevolg van het vertrouwen op de inhoud van deze site, van het verkeerd gebruik van een product of het niet correct diagnosticeren van enig letsel.

Behalve zoals bepaald in deze voorwaarden, geeft het Bedrijf geen garanties, garanties, voorwaarden of garanties (impliciet, al dan niet impliciet) van welke aard dan ook met betrekking tot de voordelen die kunnen worden behaald door het gebruik van deze site of de producten of anderszins. Het gebruik van deze site is op eigen risico.

Elke typografische, administratieve of andere fout of weglating in enige inhoud van deze site kan worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van het bedrijf.

Verlies/gevolgschade/indirecte schade

Behalve zoals bepaald in deze voorwaarden, zal het Bedrijf of iemand anders die op deze site wordt vermeld in geen geval aansprakelijk zijn, hetzij onder contract, verkeerde voorstelling van zaken, verkeerde verklaring, enig onrechtmatig handelen of nalaten, inclusief nalatigheid of anderszins, voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief indirecte, speciale of gevolgschade of schade (inclusief winstderving, zakelijke contracten, inkomsten of schade aan uw reputatie of goodwill) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze s producten of diensten die via deze site worden geleverd.

Verwijzigingen

Deze site kan alleen voor uw gemak links naar andere sites bieden, maar dit betekent niet dat het bedrijf die andere sites onderschrijft. Het bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van die andere sites die op eigen risico worden geopend. Het bedrijf geeft geen verklaringen, garanties of garanties (expliciet of impliciet, al dan niet wettelijk) over de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie of producten of diensten die worden verkocht op een site van derden waarnaar u bent gekoppeld. Het bedrijf kan weigeren andere partijen toe te staan een hyperlink naar enig deel van deze site te verstrekken.

Schadeloosstelling

Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in en verbindt u zich ertoe het Bedrijf, zijn directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers ("Ons") te vrijwaren en te vrijwaren van en tegen alle schade, verliezen, claims, eisen en uitgaven, kosten en aansprakelijkheden die een van ons op elk moment correct en redelijkerwijs kan oplopen als gevolg van uw gebruik van deze site , de inhoud of een van de producten of diensten op een onjuiste manier of die anderszins verboden is door deze voorwaarden of door de productinstructies.

Ducks Europe B.V.

KvK nummer: 16086245

BTW nummer: NL009674287B01